บริษัท บ้านโซล่าเซลล์ จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2542  ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆ  เพื่อสิ่งแวดล้อม  อาทิ เช่น การพัฒนาและวิจัยเอนไซม์ย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อได้ปุ๋ยบำรุงดินลดมลพิษและการสูญเสียจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินจากการเผาตอซังข้าว  , การหมักแก๊สจากเปลือกมันสำปะหลังเป็นพลังงานไฟฟ้า (Biogas), การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อได้ไบโอดีเซล(Biodiesel from Algae),  การนำขยะทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Biomass)  การแยกขยะเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Wates) , การกำจัดขยะมีพิษด้วยความร้อนสูง (pyrolysis) , พลังงานน้ำเพื่อได้ก๊าซไฮโดรเจน ( Hydrogen Power)  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  สำหรับรถยนต์ และสำหรับแก๊สหุง
ต้มในครัวเรือน,  พลังงานสนามแม่เหล็ก เพื่อได้ไฟฟ้า  และพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น

การวิจัยพลังงานดังกล่าว พลังงานแสงอาทิตย์ นับว่าเป็นพลังงานที่ มีข้อดีด้านแหล่งวัตถุดิบ  เป็นวัตถุดิบที่ไม่ขาดแคลน ไม่มีการผูกขาด ไม่มีการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบ  เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด  ประกอบกับลักษณูมิประเทศของประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับแสงแดดได้ดี  บริษัทฯ จึงพัฒนาธุรกิจด้านการบริการพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์  โดยเริ่มตั้งแต่การรับเหมาติดตั้ง ในงานผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)มาตั้งแต่ปี 2548 เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ ได้ครบวงจร ทั้งสินค้าและการบริการ  สามารถรับงานรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์  ในลักษณะ  EPC Solar Project    หรือรับเหมาครบระบบ ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบการจัดซื้อการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างด้านโยธา การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ การเดินระบบไฟฟ้า จนถึงงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  และรวมทั้งการซ่อมบำรุงหลังการส่งมอบงานภายใต้การควบคุมมาตรฐานสินค้าและคุณภาพ โดยวิศวกรผู้ชำนาญงานจากประสบการณ์การทำงาน บริษัทฯได้เล็งเห็นว่า บุคคลากรเป็นกลไกสำคัญของงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  บริษัทฯจึงมีนโยบายหลักด้าน
พัฒนาบุคคลากร ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและคุณภาพการทำงานที่เป็นระบบ   และมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการจัดทำขบวนการฝึกอบรมให้กับทีมงานทุกระดับ  ถือว่าการฝึกอบรมเป็น “หัวใจ” การทำงานของบ้านโซล่าเซลล์ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า ในงานให้บริการจะให้คุณภาพงานได้เป็นที่พอใจสูงสุดกับลูกค้า